H Työterveys

KSPT-Insulation Oy:n menestyksellisen toiminnan edellytys on henkilökunnan hyvä terveys. KSPT:n tavoitteena on yhdessä laadukkaita työterveyspalveluja toimittavien yritysten kanssa ylläpitää, edistää ja parantaa koko henkilöstönsä terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä. 
Lakisääteisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman lisäksi KSPT:n työsuojelutoimikunta tekee vuosittain suunnitelman sisäisistä toimenpiteistä henkilöstön fyysisen sekä psyykkisen työhyvinvoinnin edistämiseksi. Kerran kahdessa vuodessa toteutettavan työyhteisökyselyn avulla työsuojelutoimikunta selvittää tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden sekä valitsee vastausten perusteella uudet kehittämiskohteet.

S Turvallisuus

KSPT-Insulation Oy:n tärkein velvollisuus on hallita henkilöstöön ja sidosryhmiin liittyvät turvallisuusriskit. KSPT:n työsuojelutoimikunta kokoontuu säännöllisesti valvomaan sekä arvioimaan, että kaikki turvallisuusriskit yrityksen eri toiminnoissa on tunnistettu ja että yrityksen toiminta on lakien ja asetusten mukaista. Työsuojelutoimikunnan tavoitteena on edistää yrityksen johdon ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta koskevien asioiden käsittelyyn. Turvallisuusasioiden jatkuva kehittäminen varmistetaan huolella laadittuun ohjeistukseen perustuvalla hyvällä perehdyttämisellä sekä koulutuksella, tehokkaalla tapahtumaraportoinnilla, säännöllisillä Tool Box Talk -tuokioilla sekä avoimella tiedottamisella.

E Ympäristö

KSPT-Insulation Oy:n vaikutusmahdollisuudet kestävään kehitykseen ovat rajalliset. Yrityksen johdon tavoitteena on kuitenkin tehdä voitavansa, jotta toiminnastamme jäisi mahdollisimman pieni haitallinen jälki yhteiseen ympäristöömme. Korostamme omassa toiminnassamme haitallisten liikennepäästöjen rajoittamista ja olemme hankkineet projektien käyttöön päästörajalliset ajoneuvot. Pyrimme myös järjestelemään kaikki raskaan liikenteen kuljetuksemme mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Kierrätämme kaiken tuotannossamme syntyvän metallijätteen ja työmailla noudatamme tilaajien asettamia ympäristövaatimuksia. Työmailta palautuvan materiaalin lajittelemme tarkasti ja käytämme uudelleen mahdollisuuksien mukaan.

Q Laatu

KSPT-Insulation Oy:n johtamisen yhteen kokoava järjestelmä on ISO 9001 –standardin pohjalle rakennettu laadunhallintajärjestelmä. Laadunhallintajärjestelmään kirjattujen menettelyjen avulla yrityksen johto hallitsee KSPT:n laatu-, työterveys- ja turvallisuusasiat sekä ympäristöasioiden hallintaan liittyvät määrittelyt. Laadunhallintajärjestelmän avulla yrityksen johto varmistaa jatkuvan parantamisen soveltamisen kaikilla KSPT:n toiminta-alueilla. KSPT:n johtaminen perustuu suunnitelmallisuuden ja vuorovaikutuksen tehostamiseen. Yrityksessä on useita säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä, joiden tehtävänä on jakaa tietoa toiminnastaan sekä keskustelemalla kehittää sovittuja aihealueita. Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä, ympäristöjärjestelmä sekä laadunhallintajärjestelmä muodostavat yhdessä KSPT:n toimintajärjestelmän. Toimintajärjestelmän soveltuvuutta, toimivuutta ja tehokkuutta arvioidaan säännöllisesti sekä sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla.